OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE - OKOLIE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hroncova 13, 041 70  Košice

Číslo spisu
OU-KS-OSZP-2021/001686-010
Košice
01. 02. 2021
Logo
Rozhodnutie
Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), rozhodol podľa § 29 ods. 2 zákona na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti: „Nižná Myšľa – Ruskov, kompletná rekonštrukcia k. č. 2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť Bohdanovce, Vyšná Myšľa“ predloženého navrhovateľom Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava v zastúpení spoločnosťou SUDOP Košice, a. s., Žriedlová 1, 040 01 Košice, spojení s § 18 ods. 2 písm. b) tohto zákona a po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov takto:
Výrok
Zmena navrhovanej činnosti: „Nižná Myšľa – Ruskov, kompletná rekonštrukcia k. č. 2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť Bohdanovce, Vyšná Myšľa“ umiestnená na území Košický kraj, okres Košice - okolie, katastrálne územie Blažice na pozemku KN-C 371/1, v katastrálnom území Bohdanovce KN-C 659/1, v katastrálnom území Vyšná Myšľa KN-C 2426, 2393/2, 2392, KN-E 1063, 1064, 1065, 1069, 1070, 1073, 1074, 1077, 1078, 1083, 1084, 1089, 1090, 1298, 1396, 1933, 1400, 1403, 1404, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1421, 1420, 2401/3, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, v katastrálnom území Nižná Myšľa KN-C 700/18, KN-E 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 3226, 1401, 1402, 1403, 1404 sa nebude posudzovať podľa zákona a pre uvedenú zmenu navrhovanej činnosti je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov. Vzhľadom na charakter činnosti, informácie uvedené v oznámení o zmene navrhovanej činnosti a doručené stanoviská sa ukladajú nasledovné opatrenia: 1. Pred vydaním stavebného povolenia je žiadateľ povinný požiadať Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie k stavbám mostných objektov cez vodné toky, o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. 2. V zmysle § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami je zhotoviteľ stavby povinný na celé obdobie výstavby až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby požiadať orgán štátnej vodnej správy (Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie) o vydanie povodňového plánu zabezpečovacích prác.
Odôvodnenie
Okresný úrad Košice - okolie prijal listom doručeným dňa 16.12.2020 od spoločnosti SUDOP Košice, a. s., Žriedlová 1, 040 01 Košice, splnomocnený zástupca navrhovateľa Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“), podľa § 22 zákona oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: „Nižná Myšľa – Ruskov, kompletná rekonštrukcia k. č. 2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť Bohdanovce, Vyšná Myšľa“, vypracovaný podľa prílohy č. 8 a) zákona. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona, kapitola 13. Doprava a telekomunikácie, položka 3. Výstavba železničných dráh nadzemných a podzemných podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré okresný úrad Košice – okolie vykonal podľa § 29 zákona. Na zisťovacie konanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, okrem osobitosti konania ustanovených v § 20 a 20 a) zákona. Správne konanie vo veci zistenia, či zmena navrhovanej činnosti podlieha posudzovaniu podľa zákona začalo predložením oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na zisťovacie konanie na Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie. Predmetom zmeny je rekonštrukcia koľaje č. 2, nástupíšť, priepustov a mostov, čím dôjde k zlepšeniu parametrov dopravnej cesty, dynamiky jazdy a jej zrýchleniu, odstránia sa trvalé obmedzenia traťovej rýchlosti. Na mostoch a priepustoch sa obnovou hydroizolácie chránia nosné konštrukcie pred účinkami dažďovej vody, opravia sa povrchy mostov a priepustov. V prípade nevyhovujúceho šírkového usporiadania mostného objektu sa objekt rozšíri, resp. prestavia potrebný žľab koľajového lôžka. V rámci sanácie podvalového lôžka projekt rieši: - smerovú a výškovú úpravu časti koľaje č. 2 trate v km 77,415 – 84,011, - sanáciu železničního spodku v tomto úseku, - stavebné úpravy na mostoch a priepustoch v rozsahu revíznych správ, - rekonštrukcie nástupišť při koľaji č. 2 v zastávkách Bohdanovce a Vyšná Myšľa, - vybudovanie nových základov tých trakčních stĺpov v tomto úseku, ktoré sú v havarijnom stave a ktorých stabilita bude poškodená počas výkopových prác, - zriadenie nového ukoľajenia, nových izolovaných stykov, - úprava zab-zar zariadení, - vybudovanie nového osvetlenia na nástupištiach, - obnovenie oplotenia v zastávke Bohdanovce medzi NRT a ŠRT. Navrhovaná zmena činnosti sa má realizovať na území Košický kraj, okres Košice - okolie, katastrálne územie Blažice na pozemku KN-C 371/1, v katastrálnom území Bohdanovce KN-C 659/1, v katastrálnom území Vyšná Myšľa KN-C 2426, 2393/2, 2392, KN-E 1063, 1064, 1065, 1069, 1070, 1073, 1074, 1077, 1078, 1083, 1084, 1089, 1090, 1298, 1396, 1933, 1400, 1403, 1404, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1421, 1420, 2401/3, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, v katastrálnom území Nižná Myšľa KN-C 700/18, KN-E 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 3226, 1401, 1402, 1403, 1404. Pre povolenie navrhovanej činnosti sa bude vyžadovať stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie a v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 29 ods. 6 zákona zaslal oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: „Nižná Myšľa – Ruskov, kompletná rekonštrukcia k. č. 2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť Bohdanovce, Vyšná Myšľa“ rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutým subjektom a dotknutým obciam elektronickým úradným listom zo dňa 22.12.2020. Uvedené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti zverejnil na webovom sídle MŽP SR na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizna-mysla-ruskov-komplexna-rekonstrukcia-k-c-2-dlzka-6-596-km-so-san Na Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie v stanovenej lehote doručili svoje písomné stanoviská tieto subjekty: Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie starostlivosti o životné prostredie zaujal nasledovné stanoviská za jednotlivé úseky odboru: Úsek štátnej vodnej správy listom č. OU-KS-OSZP-2020/017128 zo dňa 29.12.2020 uvádza, že z hľadiska ochrany vodných pomerov súhlasí so zmenou navrhovanej činnosti za dodržania nasledovnej podmienky: - pred vydaním stavebného povolenia je žiadateľ povinný požiadať Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie úrad k stavbám mostných objektov cez vodné toky, o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. - v zmysle § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami je zhotoviteľ stavby povinný na celé obdobie výstavby až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby požiadať orgán štátnej vodnej správy (Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie) o vydanie povodňového plánu zabezpečovacích prác. Úsek odpadového hospodárstva listom č. OU-KS-OSZP-2020/017186 zo dňa 28.12.2020 uvádza, že k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Nižná Myšľa – Ruskov, kompletná rekonštrukcia k. č. 2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť Bohdanovce, Vyšná Myšľa“ nemá z hľadiska odpadového hospodárstva pripomienky. Úsek ochrany ovzdušia listom č. OU-KS-OSZP-2021/002164 zo dňa 11.01.2021 uvádza, že z hľadiska ochrany ovzdušia na základe hodnotenia kvality ovzdušia v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov záujmové územie nie je v oblasti vyžadujúcej osobitnú ochranu ovzdušia. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nevznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia ani nedôjde k zmene jestvujúceho zdroja znečistenia ovzdušia. K predloženému dokumentu „Nižná Myšľa – Ruskov, Komplexná rekonštrukcia k. č. 2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť Bohdanovce, Vyšná Myšľa“ – oznámenie o navrhovanej činnosti z hľadiska ochrany ovzdušia nemá pripomienky a je možné ho akceptovať. Úsek ochrany krajiny a prírody listom č. OU-KS-OSZP-2021/001616 zo dňa 12.01.2021 uvádza, že v dotknutom území podľa zákona o ochrane prírody a krajiny platí prvý stupeň ochrany. Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v katastrálnych územiach obcí Blažice, Bohdanovce, Vyšná Myšľa, Nižná Myšľa. Parcela KN-C č. 700/18 v k. ú. Nižná Myšľa je súčasťou Chráneného vtáčieho územia Košická kotlina. Lokalita nie je v dotyku s národnou sieťou chránených území. V zmysle RÚSESu okresu Košice – okolie do záujmového územia zasahuje: - hydrický regionálny biokoridor sledujúci tok Olšavy. - ekologicky významný segment – krajinný priestor Alúvium Olšavy. K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska ochrany prírody a krajiny nemá pripomienky. Obec Bohdanovce listom č. 844/2020 zo dňa 31.12.2020 pripomienkuje a žiada o zapracovanie do stavby „Nižná Myšľa – Ruskov, kompletná rekonštrukcia k. č. 2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť Bohdanovce, Vyšná Myšľa“ – o zapracovanie a následne aj realizáciu nástupíšť v obci Bohdanovce na ľavej aj pravej strane – pokrytie novou betónovou dlažbou, vrátane prístupových schodov, zábradlí, plota deliaceho širokorozchodnú trať od dvojkoľajky. Najväčším problémom je už cca 20 rokov situácia na nástupišti v smere do Košíc, kde z neznámych dôvodov bola vybratá existujúca dlažba v šírke cca 1,5 bm (6 ks 0,25 dlažby) a v celej dĺžke nástupišťa. Táto dlažba už nikdy nebola doplnená, cestujúci stále chodia po štrkovom podloží čo ostalo po vybratí spomínanej dlažby. Schody boli čiastočne opravené, ale aj tie si už vyžadujú nový šat vrátane ohnutého zábradlia. Pod železničným mostom je potrebné tiež navýšiť spodnú časť, lebo je stále zaplavovaná vodou z priľahlých polí, aj priepuste pod mostom je potrebné v celej dĺžke prečistiť, lebo sú veľmi zanesené. Dňa 01.02.2021 boli navrhovateľovi e-mailom SUDOP Košice, a. s., Žriedlová 1, 040 01 Košice zaslané pripomienky od dotknutých subjektov (obec Bohdanovce) ku vyjadreniu. Navrhovateľ následne zaslal vyjadrenie k návrhu obce Bohdanovce, a to: „V rámci stavby sa opravuje nástupište v smere do Košíc (pri koľaji č. 2), schody aj plot medzi NRT a ŠRT. Tiež sa opravuje aj podchod a prečisťuje priepust, ktorý je pod podchodom. Toto všetko je splnené. Ostáva nástupište pri koľaji č.1, ktoré nie je v stavbe zahrnuté.“ Zo strany verejnosti nebolo v stanovenej lehote doručené žiadne stanovisko. Na základe uvedeného Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie skonštatoval, že sa nepredpokladajú také negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia alebo, zdravie obyvateľov v záujmovom území, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona, preto Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Košice – okolie, Hroncova 13, 041 70 Košice. V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. Doručí sa: 1. SUDOP Košice, a. s., Žriedlová 1, 040 01 Košice Na vedomie: 1. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový a stavebný úrad, Štefánikova 60, 040 01 Košice 2. Okresný úrad Košice - okolie, Hroncova 13, 041 70 Košice a. odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠVS, OO, OH) 3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice 4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice-okolie, Rožňavská 25, 045 01 Moldava nad Bodvou 5. Úrad Košického samosprávneho kraja, odbor dopravy, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 6. Obec Blažice, Blažice 53, 044 16 Bohdanovce 7. Obec Bohdanovce, Bohdanovce 142, 044 16 Bohdanovce 8. Obec Vyšná Myšľa, Hlavná 60/39, 044 15 Vyšná Myšľa 9. Obec Nižná Myšľa, Obchodná 104/11, 044 15 Nižná Myšľa
Ing. Beáta Serbinová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10114
Doručuje sa
SUDOP Košice a.s., Žriedlova 1, 040 01 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika
Na vedomie
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nám slobody 6, 810 05 Bratislava 15 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice, Ipeľská, KE 1/1, 040 11 Košice 11 Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Košice - okolie, Rožňavská 25, 045 01 Moldava nad Bodvou Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - mestská časť Staré Mesto Obec Blažice, Blažice 53, 044 16 Blažice Obec Bohdanovce, Bohdanovce 142, 044 16 Bohdanovce Obec Nižná Myšľa, Obchodná 104, 044 15 Nižná Myšľa Obec Vyšná Myšľa, Hlavná 60, 044 15 Vyšná Myšľa