Obec Vyšná Myšľa rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zámer prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Vyšná Myšľa ako prípad hodný osobitného zreteľa

 05.05.2020

ZVEREJNENIE ZÁMERU

PRENAJAŤ NEHNUTEĽNÝ MAJETOK VO VLASTNÍCTVE OBCE VYŠNÁ MYŠĽA

AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Obec Vyšná Myšľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 a § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

                                               zverejňuje zámer

prenajať podľa § 9a ods.  písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa nehnuteľný majetok Obce Vyšná Myšľa – pozemky na poľnohospodárske účely evidované na Okresnom úrade Košice – okolie, odbor katastrálny, katastrálne územie Vyšná Myšľa:

Katastrálne územie

Typ

Číslo parcely

Podiel vlastníka

Užívaná výmera podielu (m2)

Vyšná Myšľa

C

1437/3

1/1

20118

Vyšná Myšľa

E

541

1/1

15498

žiadateľovi o prenájom PD Bohdanovce, družstvo, Bohdanovce 328, 044 16 Bohdanovce, IČO: 43954286, na dobu 5 rokov odo dňa podpisu nájomnej zmluvy zmluvnými stranami v celkovej sume 160,27 €/ročne.

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: žiadateľ o prenájom v súčasnosti obhospodaruje predmetné pozemky

                                                                                                            Marek Habina

                                                                                                            starosta obce

1 2 3 4