Obec Vyšná Myšľa rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Voľné pracovné miesto: ekonóm, účtovník

 27.08.2020

Obec Vyšná Myšľa, Hlavná 60/39, 044 15 Vyšná Myšľa
zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu
ekonóm, účtovník
s nástupom ihneď.
Kvalifikačné požiadavky:
- minimálne: úplné stredné odborné vzdelanie – ekonomického smeru,
- ovládanie práce s PC: Microsoft Office,
- práca v informačnom systéme KORWIN – vítaná,
- práca v informačnom systéme HUMAN Klasik – vítaná.
Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov:
- prax v účtovníctve minimálne 1 rok,
- prax v účtovníctve rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, obcí – vítaná,
- prax v mzdovej agende – vítaná,
- schopnosť zvládať záťažové situácie a schopnosť pracovať v tíme,
- flexibilita a komunikatívnosť.
Platové zaradenie: funkčný plat na pracovnej pozícií ekonóm, účtovník je stanovený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pracovná náplň:
- vedenie evidencie dodávateľských a odberateľských faktúr,
- vystavovanie objednávok,
- vedenie účtovníctva obce: vedenie mesačnej účtovnej evidencie príjmov a výdavkov, výnosov a nákladov, bankových operácií, pohľadávok a záväzkov, majetku a zásob, vedenie mesačnej účtovnej evidencie pokladničných operácií,
- vyhotovenie mesačných účtovných zostáv a ročných účtovných výkazov, ich kontrola,
- vyhotovenie štvrťročných finančných výkazov a ich predkladanie do centrálneho IS Ministerstva financií SR,
- zostavovanie komplexnej ročnej účtovnej závierky obce, spracovanie výročnej správy,
- spracovanie návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce,
- mesačné vyhotovovanie čerpania rozpočtu (príjmov a výdavkov), usmerňovanie hospodárenia obce, zabezpečovanie dodržiavania finančnej disciplíny,
- zabezpečovanie platobného a zúčtovacieho styku s bankami,
- vedenie personálnej a mzdovej agendy obce, komunikácia so Sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami, daňovým úradom,
- zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok.
Výber na pracovnú pozíciu ekonóm, účtovník sa uskutoční osobným pohovorom. Na pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky na uchádzačov. Termín pohovoru bude dohodnutý telefonicky, prípadne e-mailom.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s požadovanými dokladmi doručte v termíne do 10. septembra 2020 na adresu:
Obec Vyšná Myšľa, Hlavná 60/39, 044 15 Vyšná Myšľa alebo e-mailom na adresu obecvmysla@netkosice.sk

1 2 3 4 5 6 7