Obec Vyšná Myšľa rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na NOVOROČNÝ KONCERT dňa 05.01.2023

 02.01.2023

                O B E C   V Y Š N Á   M Y Š Ľ A   A   F A R S K Á   R A D A  

                             V á s   s r d e č n e    p o z ý v a    n a 

                        N   O   V   O   R  O  Č  N  Ý      K  O  N  C  E   R   T 

         k t o r ý  sa   u s k u t o č n í   d ň a   0 5. 0 1. 2 0 2 3   o  1 8 : 0 0   h o d.

   v  K o s t o l e   S e d e m b o l e s t n e j   P a n n y   M á r i e    v o   V y š n e j   M y š l i.

H o s ť    k o n c e r t u:  MARIÁN LUKÁČ - sólista Štátneho divadla Košice

Ú č i n k u j ú c i:              MARIÁN LUKÁČ - spev

                                               JANKA JÁMBOROVÁ - flauta

                                               ERIK JÁMBOR - klavír

vstupné - dobrovoľné

                                T   E   Š  I   M   E      S  A     N  A     V  Á  S  !


1 2 ... 15