SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

Nakladanie s odpadom - triedený zber Naturpack

Naturpack

Triedenie odpadu

Téma životného prostredia patrí medzi popredné témy v rámci EÚ a je úzko spätá najmä s opätovným využívaním surovín t. j. s problematikou zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov. Organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK, a. s. zabezpečuje pre výrobcov vyhradených výrobkov pôsobiacich na trhu Slovenskej republiky splnenie všetkých povinností zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov v zmysle zákona o odpadoch vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov.