SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

Zriadenie novej prípojky a poplatky

SADZOBNÍK POPLATKOV S ÚČINNOSŤOU
OD 01.06.2023
NA ÚZEMÍ OBCE VYŠNÁ MYŠĽA
(Schválené na OZ dňa  31.05.2023 uznesením č. 35/2023)

Úkon Cena
Žiadosť o napojenie vodovodnej prípojky 70,00 EUR
Na žiadosť odberateľa montáž/demontáž vodomeru
(v cene nebude fakturovaná suma za overenie skúšobným ústavom)
100,00 EUR