SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

Kultúra

POSVIACKA SYMBOLOV OBCE 675 ROKOV OD 1. PÍSOMNEJ ZMIENKY

V roku 2000 si obyvatelia obce pripomenuli 675. výročie prvej písomnej zmienky o jej existencii (nie založení). Vďaka iniciatíve a huževnatosti starostky obce pani Guľášovej to bola prvá verejná spomienka vôbec v podobe dôkladne pripravených osláv. Tie sa uskutočnili 6. augusta 2000, otvorila ich pani starostka v kultúrnom dom, odkiaľ sa početný sprievod prítomných občanov za doprovodu dychového orchestra premiestnil na miestne ihrisko, kde oslavy pokračovali bohatým kultúrnym programom domácich i hosťujúcich účinkujúcich, kde prevládal predovšetkým folklór.

K tejto nepochybne významnej udalosti roka bola vydaná malá, za to obsahovo bohatá publikácia o histórii i súčasnosti obce, ktorej autorkou textovej časti bola starostka obce, fotografiami ju ilustroval Ľudovít Földy a vydavateľom bol Media Group, v. o. s. Michalovce. Publikáciu dodal Obecný úrad do každej domácnosti..

O týždeň, 13. augusta 2000 boli na slávnostnej sv. omši pri Koscelku posvätené symboly obce : erb a vlajka, ktoré schválila Slovenské heraldická komisia.

Na základe podkladov, ktoré spracoval v obecnej kronike pán Ing. Imrich Jakab (kronikár) od roku 2000 - 2003, do terajšej podoby upravila a prepísala pracovníčka obecného úradu vo Vyšnej Myšli Jana Janočková.

Vysvätenie ROZLÚČKOVEJ SIENE

Vo volebnom programe našej samosprávy bol zakomponovaný aj jeden z prioritných cieľov: výstavba rozlúčkovej siene ( domu smútku). Väčšina z nás aspoň okrajovo pozná, čo všetko obnáša príprava takejto stavby. Ak sa jedná o verejnú stavbu, tak okrem územného konania, projektovej prípravy a finančného zabezpečenia je nevyhnutné aj tzv. verejné obstarávanie, ako to ukladá príslušný zákon. Všetky tieto prípravy na stavbu zamestnávali obecné zastupiteľstvo, no predovšetkým starostku obce, popri ostatných povinnostiach po celý rok, aby samotná výstavba mohla byť realizovaná v nasledujúcom roku.

Posledný štvrťrok r. 2001 sa niesol v duchu finišovania príprav na výstavbu rozlúčkovej siene. Konalo sa tzv. verejné obstarávanie (konkurz) realizátora stavby. Na splnené požadovaných podmienok bola spomedzi uchádzačov najlepšie pripravená firma: IBOS, a. s. Košice, ktorej sa realizácia stavby zverila v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

11. marca 2002 bolo za účasti starostky obce odovzdané stavenisko na výstavbu rozlúčkovej siene. V priebehu troch týždňov od uvedeného dňa sa podarilo okrem prvotných prác - zemných prác dostať základy stavby nad terén, ba dokonca je už značný počet tehlových tvárnic uložených do obvodových múrov. Počínanie si stavebníkov svedčí o správnosti výberu firmy a ostáva veriť, že toto konštatovanie bude platiť aj v nasledujúcich dňoch a týždňoch. Ako už bolo vyššie spomenuté 11. marca 2002 bolo odovzdané stavenisko, 12. marca 2002 začala výstavba a 28. júna 2002, teda za neuveriteľne krátku dobu bola stavba komplet dokončená, a už 28. augusta 2002 bola vydané rozhodnutie – povolenie na užívanie stavby po predchádzajúcej kolaudácii. Celkové náklady na stavbu činili 2. 183 514,- Sk, čo samozrejme si to vyžadovalo požiadať o úver solídnu banku.

Na podnet mnohých občanov, ktorí prejavili záujem finančne prispieť na túto stavbu, bola vyhlásená dobrovoľná verejná zbierka a len do konca augusta 2002 občania prispeli čiastkou vyše 168 tisíc Sk, čo svedčí o tom , že ide o správnu vec, že ľudia tým pomohli sami sebe.

Dňa 8. septembra 2002 bola rozlúčková sieň slávnostne posvätená a presne o mesiac, t. j. 8. 10. 2002 sa v nej konal prvý pohrebný obrad, rozlúčka so zosnulým Ladislavom Ferencom, bývalým predsedom Miestneho národného výboru, ktorý zomrel vo veku 79 rokov.

Na základe podkladov, ktoré spracoval v obecnej kronike pán Ing. Imrich Jakab (kronikár) od roku 2000 - 2003, do terajšej podoby upravila a prepísala pracovníčka obecného úradu vo Vyšnej Myšli Jana Janočková.

Dargovská rúža

Gombóce