SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

NATUR-PACK

Zoznam daňových dlžníkov

 17.02.2021

Obec Vyšná Myšľa bude od 01.02.2021 zverejňovať zoznam dlžníkov za rok 2020 a predchádzajúce roky

Informácie o daňových dlžníkoch

On-line zoznam daňových dlžníkov

Obec Vyšná Myšľa ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 1 zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s použitím § 52 ods. 2 a 4 daňového poriadku, týmto zverejňuje na svojej webovej stránke zoznam daňových dlžníkov podľa stavu  k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla:

  • u  fyzickej osoby 160 €  a 
  • u  právnickej osoby 1 600 €.  


Zo zoznamu budú odstránení daňoví dlžníci, ktorí si svoju daňovú povinnosť voči obci Vyšná Myšľa vysporiadajú.

Informácie o bankových účtoch obce pre zaplatenie miestnych daní a poplatkov: 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, IBAN: SK67 5600 0000 0004 8388 6001


Zoznam aktualít: