SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

Odvolanie zákazu využívania lesov verejnosťou

 21.10.2020

Okresný úrad Košice - okolie, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a zmene a doplnení zákonov, ktorý podľa § 60 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov odvoláva v zmysle §30 ods. 4. zákona o lesoch zákaz využívania lesov verejnosťou dňom 30.09.2020, dôvodom na vydanie zákazu využívania lesov verejnosťou v poľovných revíroch Hornád, Slanské lesy I a Slanská dolina okres Košice - okolie pominul.


Zoznam aktualít: