SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

NATUR-PACK

Výzva na kosenie zaburinených pozemkov

 03.09.2019

VÝZVA NA KOSENIE ZABURINENÝCH POZEMKOV

Vážení majitelia pozemkov,

Obec Vyšná Myšľa upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa  majitelia neudržiavaných pozemkov dopúšťajú porušenia zákona na základe čoho im môže byť udelená pokuta. Vzhľadom na výskyt  takto zanedbaných pozemkov v našej obci, Vás týmto

v y z ý v a m e

k odstráneniu nežiaduceho stavu. Veľkým rizikom zaburinenia je aj šírenie semien alergénov, často inváznych rastlín, ktoré nám všetkým spôsobujú veľké zdravotné problémy.

Takmer na každom z týchto zaburinených pozemkov nájdete invázne rastliny ako napr. ambróziu palinolistú, durman či topinambur, na ktoré sa vzťahujú prísne pravidlá pre zamedzovanie ich šírenia (§2 a §3 Vyhlášky č. 24/2003 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – a jej novely č. 173/2011).

Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá podľa

- § 3 ods. l písmeno b) vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na pozemkoch.

V zmysle zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – je každý zo zákona povinný chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia.

Aby sa zabránilo tomuto stavu, žiadame vlastníkov – nájomcov (užívateľov) poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, inváznych rastlín a náletových drevín, čo spočíva najmä v pravidelnom udržiavaní pozemkov ich kosením v čase pred kvitnutím, ale aj v nasledujúcich mesiacoch, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

Žiadame občanov, ktorí vlastnia alebo užívajú pozemky a tieto sú zanedbané a zaburinené, aby tieto vyčistili v čo najkratšom termíne. Obec Vyšná Myšľa vykoná kontrolu pozemkov a na majiteľov, ktoré budú zaburinené bude podaný podnet na príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy – Okresný úrad Košice - okolie, Lesný a pozemkový odbor, na začatie konania vo veci nedodržiavania platných právnych predpisov.

Upozorňujeme vás, že Okresný úrad – Lesný a pozemkový odbor môže podľa § 25 zákona za takýto priestupok uložiť fyzickej osobe pokutu až do výšky 330 EUR. Za nesplnenie takejto povinnosti uloženej orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy, až do výšky 995 EUR. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi  uloží pokutu od 166 EUR do 33 000 EUR.

Na základe uvedeného vyzývame všetkých vlastníkov a užívateľov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným a včasným odstraňovaním burín.

V mesiaci september obec vykoná kontrolu pozemkov a na tie, ktoré budú zaburinené, bude podaný podnet na príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy – Okresný úrad Košice okolie, Lesný a pozemkový odbor, na začatie konania vo veci nedodržiavania platných právnych predpisov

Na výskyt zaburinených pozemkov v zastavanom území obce Vyšná Myšľa môžete upozorniť priamo Obecný úrad Vyšná Myšľa, ktorý následne vyzve majiteľa pozemku k pokoseniu.

V prípade, že ani po tejto výzve nedôjde k náprave, môžete sa obrátiť na Okresný úrad v Košiciach- Pozemkový a lesný odbor: ochrana poľnohospodárskej pôdy, pozemkové úpravy Mgr. Monika Boržíková, tel.číslo 6004271, mail: Monika.Borzikova@minv.sk

                                                                                                     Marek Habina

                                                                                                      starosta obce

Celé znenie výzvy je dostupné na: 

http://www.vysnamysla.sk/files/2019-09-03-100843-V__zva_na_kosenie_zaburinenych_pozemkov.pdf

Súvisiace odkazy:

http://www.sopsr.sk/invazne-web/?page_id=95


Zoznam aktualít: