SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

Výzva na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na rok 2020

 07.01.2020

Výzva na podanie daňového priznania

Obec Vyšná Myšľa, ako správca dane v zmysle § 15 ods. 1 zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vás vyzýva na podanie daňového priznania k dani  z nehnuteľností na rok 2020 do termínu 31.01.2020.

Daňové priznanie je potrebné podať:

1.

a/ Za nehnuteľnosti, ktoré daňovník nadobudol v roku 2019   zmluvou, zdedením alebo za tie, ktoré skutočne užíva. Do poznámky tlačiva daňového priznania je potrebné uviesť doterajšieho vlastníka, číslo  rozhodnutia o povolení vkladu do katastra, číslo listu vlastníctva /ďalej len ako LV/.

b/ Ak zbúral stavbu je potrebné dodať právoplatné búracie povolenie alebo uviesť číslo LV, ak je zmena prevedená na OÚ – Katastrálny odbor Košice - okolie.

c/  Ak má vydané stavebné povolenie - doložiť právoplatné stavebné povolenie.

d/  Ak došlo k zmene  v mene alebo v adrese nahlásiť zmenu priezviska a adresu trvalého pobytu.

e/ Tí daňovníci, ktorým zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnosti, majú dodať zánik  daňovej povinnosti.

2.

a/ Za psa, ktorého daňovník nadobudol v roku 2019 a  je starší ako 6 mesiacov.

b/ Pri zániku daňovej povinnosti, ak uhynul alebo sa pes stratil.

c/  Daňovník, ktorý vlastní psa a doteraz nepodal priznanie k dani, je povinný dodať  dodatočné priznanie k dani.

Ak nebude daňové priznanie podané v určenej lehote, správca dane podľa § 15 ods. 3 zákona  č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, určí daňovú povinnosť podľa pomôcok, ktoré má k dispozícii alebo ktoré si sám zaobstará, pričom v zmysle § 155 ods. (1) môže daňovníkovi uložiť pokutu.

Tlačivo daňového priznania ako aj tlačivo na  zánik daňovej povinnosti si daňovníci môžu vyzdvihnúť v kancelárii Obecného úradu.


Zoznam aktualít: