SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

Hlasovanie - voľby

 26.10.2022

Vážení občania,

dňa 29. 10. 2022  v čase od 7:00 do 20:00 hod. sa budú konať voľby do samosprávy obcí a samosprávnych krajov. Volič, ktorý má trvalý pobyt na území obce Vyšná Myšľa, preukazuje svoju totožnosť

  • platným občianskym preukazom,
  • žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu alebo potvrdením o občianskom preukaze vydaným príslušným orgánom Policajného zboru, a to v prípade, ak si občan vybavuje nový občiansky preukaz.

Ak sa do volebnej miestnosti dostaví volič- cudzinec s trvalým pobytom na území obce Vyšná Myšľa, preukazuje svoju totožnosť platným dokladom o pobyte cudzinca.

Preukazovanie   totožnosti  cestovným    dokladom   ( pasom)  alebo tzv. „opoznaním“ voliča členmi okrskovej volebnej komisie je neprípustné.

Volič môže zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti do bežnej prenosnej volebnej schránky osobne, telefonicky, mailom alebo prostredníctvom inej osoby na obecnom úrade na č.t. 055/694 38 04, email: sekretariat@vysnamysla.sk a v deň konania volieb príslušnú okrskovú volebnú komisiu na tel. čísle: 055/ 694 38 04.

Upozorňujeme, že prostredníctvom bežnej prenosnej volebnej schránky nehlasujú voliči, ktorým bola nariadená izolácia alebo karanténa v súvislosti s ochorením COVID-19! Takíto voliči, vrátane osôb žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti, hlasujú do špeciálnej prenosnej volebnej schránky za asistencie vyslaných členov špeciálnej volebnej komisie, ak o to požiadajú zapisovateľa miestnej volebnej komisie telefonicky na tel. č. 055/694 38 04 najneskôr do 28.10.2022 do 12:00 hod.

http://www.vysnamysla.sk/files/2022-10-26-082202-Vo__by_hlasovanie__a_Covid.pdf


Zoznam aktualít: