SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

NATUR-PACK

Nárok na zníženie, resp. odpustenie poplatku za komunálne odpady - povinnosť predložiť doklady

 12.01.2016

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD - uplatnenie si nároku na zníženie, resp. odpustenie poplatku

V prípade uplatnenia si nároku na zníženie, resp. odpustenie poplatku za komunálne odpady je potrebné doložiť každoročne v termíne do 31. januára požadované doklady správcovi dane.

Platí to pre poplatníka, ktorý sa (dlhodobo) viac ako 90 dnízdržiava v zahraničí. Je potrebné predložiť čestné prehlásenie s overeným podpisom.

Poplatník, ktorý ma trvalý alebo prechodný pobyt v inej obci a vlastní nehnuteľnosť alebo produkuje komunálny odpad na území našej obce, doloží potvrdenie o zaplatení poplatku za komunálny odpad z príslušnej obce.

Ďalej študenti strednej alebo vysokej školy, ktorí sa nezdržiavajú na území obce viac ako 90 dní, môžu predložiť potvrdenie o dennom štúdiu resp. potvrdenie o internátnom ubytovaní a pod.

V prípade, že tak poplatník neučiní v stanovenej lehote, správca dane predmetný poplatok v príslušnom kalendárnom roku nezníži – neodpustí.


Zoznam aktualít: