SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

NATUR-PACK

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na r. 2021 - 2027

 15.05.2020

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021 - 2027.

Do dokumentu možno nahliadnuť v stránkových dňoch na Obecnom úrade vo Vyšnej Myšli. Z dokumentu si možno robiť odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o  strategickom dokumente posudzovanému podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027“ je možné predkladať najneskôr do 27.05.2020 na adresu:

Okresný úrad Košice

Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja

Komenského 52

041 26  Košice

darina.barabasova@minv.sk

Konzultácie k dokumentu je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1009 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-kosi

Dokument je dostupný tu


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 >