SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

NATUR-PACK

Povinná registrácia ošípaných - informácie pre občanov

 06.09.2019

POVINNÁ REGISTRÁCIA OŠÍPANÝCH

Obec Vyšná Myšľa, na základe výzvy Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Košiciach upozorňuje, že dňa 6.11.2018 vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, ktorým sa ruší výnimka udelená rozhodnutím 2006/80/ES pre niektoré členské štáty vrátane Slovenskej republiky, o identifikácii a registrácii zvierat. Uvedeným rozhodnutím nastáva povinnosť registrácie chovov ošípaných v centrálnom registri hospodárskych zvierat už od jedného kusa ošípanej. Uvedená povinnosť vyplýva aj z § 40a zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Na základe týchto skutočností Obec Vyšná Myšľa na žiadosť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Košiciach oznamuje všetkým neregistrovaným chovateľom ošípaných, aby sa registrovali v centrálnom registri hospodárskych zvierat v najkratšom možnom termíne. Každý chovateľ (každý obyvateľ), ktorý chová doma ošípanú (bez ohľadu na počet ošípaných), je povinný registrovať tento chov.

Postup registrácieinformácie

  • chovateľ vyplní tlačivo žiadosti o registráciu chovu hospodárskych zvierat,
  • chovateľ v zmysle Vyhlášky ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 17/2012 Z. z. vyplní tlačivo registrácie chovu,
  • vyplnené tlačivá chovateľ doručí na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v Košiciach, Kukučínova 24, 040 01 Košice

Viac informácií chovatelia získajú: na telefónych číslach Veterinárnej správy v Košiciach: 055/622 35 07, 055/622 22 67 alebo e-mailovej adrese: ZdravieZvierat.Ke@svps.sk a na webovom portáli Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky: http://www.mpsr.sk

Pozor!!!

Nesplnenie registračnej povinnosti je sankcionovateľné! V prípade zistenia neregistrovaných chovateľov v zmysle § 48 zákona č. 39/2007 Z. z. ide o porušenie zákona, za ktorý orgán veterinárnej správy uloží pokutu od 100 € do 400 € pre fyzické osoby a od 400 € do 3500 € pre fyzické osoby podnikateľov alebo právnické osoby.

Externé odkazy k téme povinnej registrácie ošípaných:

https://www.svps.sk/zvierata/Reg_RCH_2019.asp

http://www.impoinfo.com/uploads/22633.pdf

https://dennikn.sk/1319714/fakt-je-problem-uradu-nahlasit-ze-vo-dvore-chovate-svinu/


Zoznam aktualít: