SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

Upozornenie!!! Zákaz vyvážať odpad a tvoriť čierne skládky odpadu

 21.05.2020

Prísny zákaz vyvážať odpad a tvoriť čierne skládky odpadu!

Obec   Vyšná Myšľa upozorňuje občanov na zákaz vytvárania čiernych skládok odpadu a zhromažďovanie odpadu v katastrálnom území obce Vyšná Myšľa a v okolí kontajnerov alebo na iných verejných priestranstvách. Upozorňujeme verejnosť, že vynášanie komunálneho odpadu, stavebného odpadu a biologického odpadu v katastrálnom území obce je priestupok proti verejnému poriadku. Zakladanie čiernych skládok odpadu sa monitoruje. Vytváraním čiernych skládok sa porušuje zákon a vinník bude nahlásený obcou alebo aj priamo občanom na Obvodné oddelenie policajného zboru Bohdanovce.

Vytvárať nelegálne skládky odpadov je zakázané v zákone NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, v zákone NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách, v zákone NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, vo VZN obce Vyšná Myšľa č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce.

Za skládku sa nepovažuje kopa odpadov, ktoré sú na staveniskách, v záhradách, vo dvoroch a majú iba dočasný charakter. Nelegálnou skládkou odpadu je odpad evidentne hromadený dlhší čas alebo ide o väčšie množstvo odpadu na jednom mieste (roztrúsený odpad sa pokladá za znečistenie životného prostredia resp. znečistenie verejného priestranstva, nie za nelegálnu skládku odpadov).

Obec Vyšná Myšľa vydáva prísny zákaz vývozu a sypania smetí, stavebného odpadu a biologického odpadu okolo rieky Olšava.  V prípade nerešpektovania tejto výzvy zo strany občanov oznámi obec priestupok na políciu. Taktiež odporúčame občanom, aby sa pri zistení porušovania ustanovení priamo obracali na Obvodné oddelenie policajného zboru v Bohdanovciach, č. tel. 158.

Zoznam aktualít: