SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

NATUR-PACK

Výberové konanie - riaditeľ Materskej školy

 06.07.2020

Obec Vyšná Myšľa

podľa ustanovení § 3 a § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e

výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školyHlavná 112Vyšná Myšľa

s predpokladaným nástupom od  1. septembra 2020

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:

Uchádzač výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa materskej školy musí podľa príslušných ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch

 1. spĺňať kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca (§ 10 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.) v kategórii učiteľ (§ 19 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z.) a podkategórii učiteľ materskej školy (§ 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z.), najmenej úplné stredné odborné vzdelanie (§ 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z.) a získal vyžadovaný stupeň vzdelania v príslušnom odbore vzdelávania alebo študijnom odbore a v príslušnom študijnom programe. (§ 12 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.),
 2. spĺňať podľa ustanovenia § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. v nadväznosti na ustanovenie § 39 ods. 3 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou podľa § 30 ods. 1 alebo získal prvú atestáciu podľa § 90 ods. 1 písm. a) bod 1 až 3 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 3. spĺňať podľa ustanovenia § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. v nadväznosti na ustanovenie § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. ku dňu uskutočnenia výberového konania najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.

Iné kritériá a požiadavky:

 1. uchádzač musí spĺňať ďalšie  predpoklady na výkon pedagogickej činnosti (§ 9 ods. 1 písm. b) až písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z.), a to
  • bezúhonnosť (podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.),
  • zdravotná spôsobilosť (podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.),
  • ovládať štátny jazyk (podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.),
  • mať na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo predmetu náboženská výchova poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. (podľa § 9 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z.),
 2. ovládať legislatívu vzťahujúcu sa na materskú školu.

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

- prihláška – žiadosť o zaradenie do výberového konania,

- štruktúrovaný profesijný životopis,

- overené kópie dokladov o vzdelaní podľa ustanovenia § 14 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. a overené kópie dokladu o získaní prvej atestácie alebo získaní prvej atestáciej podľa ustanovení § 90 ods. 1 písm. a) bod 1 až 3 zákona č. 138/2019 Z. z.,

- potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca,

- písomne spracovaná koncepcia rozvoja materskej školy,

- Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti. Čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia podľa § 3 ods. 7 alebo ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v dokladoch, ktoré účastník predkladá do výberového konania.

- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne doručiť v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školyHlavná 112Vyšná Myšľa– Neotvárať!“ termíne do 17.7.2020 do 1200 hod. na adresu:

Obec Vyšná Myšľa

Obecný úrad

Hlavná 60/39

044 15 Nižná Myšľa

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Vyšná Myšľa, dňa 6.7.2020

Marek Habina

starosta obce

Viac informácií: http://www.vysnamysla.sk/files/2020-07-06-100222-vyhlasenie_VK_MS_Vysna_Mysla_07_2020.pdf


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 >