SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

NATUR-PACK

Výberové konanie - riaditeľ Materskej školy Vyšná Myšľa

 24.05.2022

Obec Vyšná Myšľa

Obecný úrad, Hlavná 60/39, Vyšná Myšľa, 044 15  Nižná Myšľa, okres Košice - okolie

 

         Obec Vyšná Myšľa,  zastúpená starostom obce Marekom Habinom, v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

vyhlasuje dňom 24.05.2022

 

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Hlavná 112, Vyšná Myšľa

s predpokladaným nástupom od 15. augusta 2022

 

Predpoklady a požiadavky na výkon pracovnej činnosti riaditeľa materskej školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 138/2019 Z. z.) a v zmysle vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len vyhláška č. 1/2020 Z. z. ) a podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (ďalej len zákon č. 596/2003 Z. z.):

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ a podkategórii učiteľ materskej školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.,
 • splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec (samostatný učiteľ materskej školy),
 • zdravotná (telesná a duševná) spôsobilosť na vykonávanie pracovnej činnosti riaditeľa MŠ podľa § 16 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • bezúhonnosť v zmysle § 15, § 15a a § 15b zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania,
 • doklad o najvyššom vzdelaní na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ a podkategórii učiteľ materskej školy (overená kópia),
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa MŠ,
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti (minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti),
 • čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods.7  písm. a), c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.,
 • čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti, o skutočnosti, že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie a o skutočnosti, že na jeho osobu nie je podaná obžaloba podľa § 15a zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prihláške a v prílohách.

 

Ďalšie požiadavky:

 • manažérske a komunikačné schopnosti,
 • znalosť práce na PC.

 

Ďalšie informácie:

Osobné údaje uchádzačov budú  spracované za účelom vykonania výberového konania  na funkciu riaditeľa školy. Rozsah spracovania je na základe § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke Ministerstva vnútra SR v časti „Ochrana osobných údajov“.  

 

Platové podmienky:

Zaradenie od 5. platovej triedy po 9. platovú triedu, v závislosti od vzdelania, platová tarifa bez príplatkov v rozsahu 817,50 Eur do 1251,50 Eur v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Uzávierka prijímania prihlášok, dátum a miesto podania:

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť do 14.06.2022 do 12⁰⁰ hod, (vrátane) na adresu:               

Obec Vyšná Myšľa

Obecný úrad

Hlavná 60/39

044 15  Nižná Myšľa

 

 

Uzavretú obálku označte: „Výberové konanie - riaditeľ MŠ“  „Neotvárať!“

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne, nebudú zaradené do výberového konania. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne, najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

Vyšná Myšľa, dňa 24.05.2022

 

Marek Habina

starosta obce

                                                                                                                                 


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 >