SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

NATUR-PACK

Výberové konanie - samostatný učiteľ v MŠ na zastupovanie počas PN

 01.02.2022

Obec Vyšná Myšľa prijme pedagogického zamestnanca na pozíciu

samostatný učiteľ / ka v Materskej škole na zastupovanie počas PN

Kvalifikačné a iné predpoklady:

 • min. stredoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • odmeňovanie v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z., Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zamestnanci s praxou podľa počtu odpracovaných rokov a získaných atestácii a kreditov.

Ďalšie požiadavky do výberového konania:

 • bezúhonnosť, spoľahlivosť a zodpovednosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
 • komunikatívnosť
 • flexibilita, prispôsobivosť a samostatnosť
 • znalosť cudzieho jazyka je vítaná
 • pedagogická prax je vítaná

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby posúdenia splnenia požiadaviek na výkon pedagogickej činnosti (podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti pedagogického zamestnanca

Požadované doklady a iné zvýhodňujúce

materiály s označením

„ SAMOSTATNÝ UČITEĽ / KA V MŠ VYŠNÁ MYŠĽA“

doručte najneskôr do 28.02.2022

na adresu: Obec Vyšná Myšľa, Hlavná 60/39, 044 15 Vyšná Myšľa  alebo e-mailom: starosta@vysnamysla.sk

Viac informácií: http://www.vysnamysla.sk/files/2022-02-01-225819-2._ponuka_prace___samostatny_ucitel.pdf

Zoznam aktualít: