SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

NATUR-PACK

Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky „Myšľanská vyhliadka“

 09.07.2020

                                                    

Výzva na predkladanie cenových ponúk

na predmet zákazky

„Myšľanská vyhliadka“

Preambula

Obec Vyšná Myšľa je verejným obstarávateľom (ďalej len „verejný obstarávateľ“) podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o verejnom obstarávaní“).

            Výzva na predkladanie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác a následné úkony spojené so zadávaním a zadaním zákazky je postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou v procese verejného obstarávania uplatnený podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní za dodržania základných princípov verejného obstarávania.

            Verejný obstarávateľ upozorňuje, že uchádzači, ktorých verejný obstarávateľ osloví na predloženie cenovej ponuky touto výzvou a ktorí predložia cenovú ponuku nie sú oprávnení uplatniť v danom postupe zadávanie zákazky revízne postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní a nevyplývajú im z predloženia cenových ponúk žiadne nároky na uzatvorenie zmluvy na plnenie predmetu zákazky ani iné finančné nároky na úhradu nákladov spojených s vyhotovením a predložením cenovej ponuky.

  

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa:

1.1          Názov:            Obec Vyšná Myšľa

1.2          IČO:               00 324 914

1.3          DIČ:               2021245149

1.4          Poštová adresa:      Hlavná 60, 044 15 Vyšná Myšľa

1.5          Kontaktné miesto: Obecný úrad Vyšná Myšľa, Hlavná 60, 044 15  Vyšná Myšľa

1.6          Kontaktná osoba:  Marek Habina, starosta obce 

1.7          Tel.:                055 / 694 38 04

1.8          E-mail:            obecvmysla@netkosice.sk

1.9          Druh verejného obstarávateľa: Obec - § 7 ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní

1.10        Hlavný predmet činnosti:   samospráva

2.    Predmet zákazky:

2.1         Názov zákazky: Myšľanská vyhliadka

2.2         Druh zákazky:   uskutočnenie stavebných prác

2.3          Miesto uskutočnenia zákazky, miesto plnenia:  Vyšná Myšľa

               NUTS kód:     SK042 Košický kraj

2.4          Opis zákazky: Predmetom zákazky je vybudovanie Myšľanskej vyhliadky v obci Vyšná Myšľa. Podrobný rozsah predmetu zákazky je uvedený v priloženom výkaze výmer.

            Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov, informácií uvedených v opise predmetu zákazky  alebo  uvedené kdekoľvek v tejto výzve alebo v ktorejkoľvek z príloh tejto výzvy alebo v inom dokumente, ktorý tvorí súčasť výzvy na predkladanie cenových ponúk alebo inej komunikácie s uchádzačmi identifikuje konkrétny typ výrobku alebo výrobok konkrétneho výrobcu, uchádzač môže predložiť cenovú ponuku tak, že navrhne  nahradenie  takéhoto  výrobku ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalent inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

2.5         Komplexnosť plnenia:          

2.5.1    Cenová ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky tak, ako je uvedený a opísaný vo výzve na predkladanie cenovej ponuky a v jej prílohách.

2.5.2    Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky na časti; vyžaduje sa predloženie ponuky a plnenie zákazky v plnom požadovanom  rozsahu.

2.6         Variantné riešenia:    Nepovoľujú sa

2.7         Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH:  22 964,60 €

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená a určená podľa § 6 zákona o verejnom obstarávaní.

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác nie je bežne dostupná a jej predpokladaná hodnota zákazky počas trvania zmluvy/objednávky zodpovedá hodnote zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

 1. Trvanie zmluvy/lehota plnenia predmetu zákazky:  do 31.03.2021

     3.     Právne, ekonomické, finančné a technické informácie:

3.1         Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:

              Zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a z dotačných prostriedkov SR. Úhrada za plnenie predmetu zákazky bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom.

3.2         Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy:  neuvádza sa.

3.3         Podmienky účasti

3.3.1    Osobné postavenie: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať.

3.3.2    Ekonomické a finančné postavenie: nevyžaduje sa

3.3.3    Technická alebo odborná spôsobilosť: nevyžaduje sa

 1. Typ zmluvy:  Zmluva o dielo.

 1. Požiadavky na obsah ponuky:

Ponuka uchádzača musí minimálne obsahovať:

 1. Doklady požadované v bode 3.3 tejto výzvy
 2. Návrh na plnenie kritérií
  1. Návrh ceny na celý predmet zákazky. Cena musí byť uvedená ako cena celkom za daný predmet zákazky s DPH na základe výkazu výmer a uvádza sa v Eurách.

Platca DPH uvedie cenu bez DPH, aj vrátane DPH.

 1. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, túto skutočnosť jednoznačne uvedie v návrhu na plnenie kritérií.

 1. Kritérium na vyhodnotenie cenovej ponuky, spôsob vyhodnotenia: 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je

Cena za celý predmet zákazky – cena celkom s DPH.

Pre výber dodávateľa bude vyhodnocovaná celková cena na základe výkazu výmer za predmet zákazky uvedená v ponuke uchádzača. Ak uchádzač je platcom DPH, bude vyhodnocovaná cena s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, vyhodnocovaná bude cena celkom. Ako úspešný bude vyhodnotený uchádzač, ktorý  ponúkne najnižšiu cenu za celý predmet zákazky.

 1. Vyhodnocovanie cenových ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek

 na predmet zákazky

7.1       Verejný obstarávateľ v tomto postupe zadávania zákazky analogicky uplatňuje § 112 ods. 6 (druhú vetu) ZoVO a bude podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky vyhodnocovať po vyhodnotení cenových ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie cenových ponúk po zostavení poradia.

7.2       Verejný obstarávateľ uplatní primerane analogicky § 55 ods. 1 ZoVO a bude vyhodnocovať cenovú ponuku z hľadiska splnenia podmienok účasti a ponuku z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača umiestneného na prvom mieste v zostavenom poradí po vyhodnotení cenových ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie cenových ponúk.

7.3       Pri uplatnení § 55 ods. 1 ZoVO po vyhodnotení cenových ponúk
na základe kritéria určeného na vyhodnotenie cenových ponúk a po zostavení poradia, splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky sa bude vyhodnocovať u uchádzača vyhodnoteného a umiestneného na prvom mieste v zostavenom poradí, podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky sa nebudú vyhodnocovať u uchádzačoch umiestnených na druhom až x-tom mieste v zostavenom poradí, pokiaľ pre ich vyhodnocovanie z dôvodu novozostaveného poradia nenastanú dôvody podľa ZoVO a podľa tejto výzvy.

7.4       Cenová ponuka uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v zostavenom poradí, sa bude vyhodnocovať z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek
na predmet zákazky, určených v tejto výzve. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov alebo ich ponúk, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti
a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novozostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky, určených v tejto výzve.

7.5       Ak sa po vyhodnotení splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky preukáže, že uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí po vyhodnotení cenových ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, splnil podmienky
a požiadavky na predmet zákazky, bude tento uchádzač vyhodnotený ako úspešný
a bude vyzvaný na poskytnutie súčinnosti vedúcej k uzatvoreniu zmluvy o dielo.

7.6       Ak sa po vyhodnotení splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky preukáže, že uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí po vyhodnotení cenových ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, nesplnil podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky, verejný obstarávateľ nevyzve ho
na poskytnutie súčinnosti a neuzatvorí s ním zmluvu o dielo a následne sa zostaví nové poradie a bude vyhodnocovaná cenová ponuka z hľadiska splnenia podmienok účasti
a požiadaviek na predmet zákazky uchádzača umiestneného na druhom mieste v poradí a na prvom mieste v novozostavenom poradí.

7.7       Ak sa po vyhodnotení splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky preukáže, že uchádzača ktorý sa umiestnil na druhom mieste v poradí (a po novozostavenom poradí na prvom mieste) po vyhodnotení cenových ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk po tom čo uchádzač umiestnený na prvom mieste nesplnil podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky a/alebo rovnako nesplnil podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky, verejný obstarávateľ ho nevyzve na poskytnutie súčinnosti a neuzatvorí s ním zmluvu o dielo a následne sa zostaví nové poradie a bude vyhodnocovaná cenová ponuka z hľadiska splnenia podmienok účasti
a požiadaviek na predmet zákazky uchádzača umiestneného na treťom mieste v poradí a na prvom mieste v novozostavenom poradí. Ak sa preukáže, že uchádzač umiestnený na treťom mieste v pôvodne zostavenom poradí a na prvom mieste v novozostavenom poradí nespĺňa podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky verejný obstarávateľ nevyzve ho na poskytnutie súčinnosti a neuzatvorí s ním zmluvu o dielo a predmetné verejné obstarávanie verejný obstarávateľ zruší, nakoľko v zmysle § 55 nie je možné vyhodnocovať splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača umiestneného na štvrtom mieste v pôvodne zostavenom poradí.

 1. Podmienky predkladania cenovej ponuky:

      8.1    Miesto na predkladanie cenovej ponuky:

             Obecný úrad Vyšná Myšľa, Hlavná 60, 044 15  Vyšná Myšľa

   8.2    Označenie cenovej ponuky: „súťaž – neotvárať – Myšľanská vyhliadka“

8.3    Lehota na predkladanie cenovej ponuky:  Ponuku požadujeme doručiť verejnému obstarávateľovi  najneskôr do 22.07.2020 do 12:00 hod.

 1. Minimálna lehota, počas ktorej sú cenové ponuky viazané: do 31.12.2020. Verejný obstarávateľ predpokladá vykonať vyhodnotenie cenových ponúk a uzavrieť zmluvu najneskôr v uvedenej lehote.

10.    Doplňujúce informácie

10.1   Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po lehote uvedenej v bode 7.3 tejto výzvy nebudú predmetom skúmania, posudzovania a vyhodnocovania v rámci zadávania predmetnej zákazky a budú záujemcom vrátené neotvorené, pokiaľ bude známa spiatočná adresa.

10.2   Ponuky predložené v stanovenej lehote budú archivované u verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ ich odosielateľom nevráti a ich obsah a informácie budú použité výlučne len na výber  zmluvného partnera. Cenové ponuky ani ich časti, verejný obstarávateľ nepoužije  bez súhlasu predkladateľa.

10.3   Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky, ktorej postup a proces zadávania  nie je vzhľadom na jej finančný limit definovaný a upravený  v zákone o verejnom obstarávaní postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene, všetko v súlade s princípmi verejného obstarávania a podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní.

10.4   Doklady a dokumenty obsahujúce cenovú ponuku sa predkladajú v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom jazyku.

10.5   Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom jazyku, musí byť predložený v cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v  obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku. Dokumenty predložené v českom jazyku nemusia byť preložené do slovenského jazyka.

10.6   Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a vyzvanými subjektmi sa uskutoční písomne prostredníctvom pošty, osobným doručením, elektronicky alebo ich kombináciou.

10.7   Projekt bude realizovaný so štátnou finančnou podporou SR.

10.8   Verejný obstarávateľ bude podľa § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní uplatňovať pri realizácii zmluvy o dielo osobitné podmienky plnenia zmluvy týkajúce sa sociálnych hľadísk, v rámci čoho bude požadované, aby zhotoviteľ, v prípade bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre plnenie predmetnej zákazky, zamestnal na tieto pracovné miesta osoby, ktoré sú dlhodobo nezamestnané v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň patria k marginalizovanej rómskej komunite. Uvedená podmienka zamestnania sa bude vzťahovať na celú dobu realizácie stavebných prác.

10.9   Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom vykonať obhliadku miesta plnenia zákazky. Termín obhliadky je potrebné dohodnúť telefonicky vopred.

10.10 Verejný obstarávateľ si v prípade nutnosti vyhradzuje právo znížiť rozsah plnenia zákazky a zhotoviteľ nemá nárok na žiadne finančné náhrady ani kompenzácie ani zmluvné pokuty z dôvodu zníženia rozsahu zákazky.

10.11 Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly riadiacim orgánom, resp. inými oprávnenými osobami.

10.12 Prílohy:  výkaz výmer

                      

              

Dátum:   09.07.2020

Štatutárny zástupca verejného obstarávateľa:

                                                                                                              Marek Habina

                           starosta obce


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 >