SlovenskýEnglish

Krásy našej obce

Zaujímavosti

Zákaz využívania lesov verejnosťou v čase od 20. marca 2020 do odvolania

 23.03.2020

Okresný úrad Košice - okolie, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva podľa ustanovenia § 9 od. 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a zmene a doplnení zákonov, ktorý podľa § 60 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov

vydáva

v zmysle § 30 ods. 4 zákona o lesoch

zákaz využívania lesov verejnosťou

v čase od 20. marca 2020 do odvolania

z dôvodu nepriaznivého vývoja nákazovej situácie vo vzťahu k Africkému moru ošípaných a nálezu väčšieho množstva uhynutých tiel diviakov na lesných pozemkoch v katastrálnych územiach Trstené pri Hornáde, Skároš, Ždaňa, Vyšná Myšľa, Rákoš pri Slanci, Ruskov, Slančík, Slanec, Nový Salaš, Slanská Huta, Kalša okres Košice - okolie.

Zákaz využívania lesov verejnosťou


Zoznam aktualít: